W celu umożliwienia uzyskania przez zainteresowanych służbą w Policji niezbędnych informacji oraz złożenia dokumentów aplikacyjnych w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie, zapraszamy na dzień otwarty w dniu 14 sierpnia 2019r. w godz. 08.00 - 15.00. Pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia będą udzielać szczegółowych informacji wszystkim zainteresowanym wstąpieniem w nasze szeregi. Serdecznie zapraszamy!

Osoby zainteresowane służbą w lubińskiej Policji dokumenty mogą składać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Lubinie od poniedziałku do piątku (od 7:30 do 15:00 ). Szczegóły dotyczące naboru można uzyskać również pod numerami telefonów (76) 8406 213, (76) 8406-214.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • - wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
 • - dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych - ich tłumaczenie;
 • - kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • - książeczka wojskowa zawierająca wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy. 

UWAGA: Kandydaci do służby w Policji, zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami, powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

W załączeniu film instruktażowy przedstawiający test sprawności stosowany wobec kandydatów do służby w Policji (źródło: Komenda Główna Policji)

asp. szt. Sylwia Serafin

Oficer prasowy KPP w Lubinie

tel. 601 974 322

 

 

Powiązane wiadomości