Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubin

Gmina Lubin po raz drugi w tym roku pozyskała środki unijne na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. Dzięki temu do szkół trafi około 40 laptopów.

Gmina otrzymała grant w wysokości 54 995 zł na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji nauki zdalnej. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci nauczyciele i uczniowie, w tym uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+) z pięciu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin, niemający warunków technicznych do uczestniczenia w kształceniu zdalnym. Planuje się, że ta kwota dofinansowania powinna wystarczyć na zakup od 17 do 20 laptopów.

Z dofinansowania otrzymanego w poprzedniej edycji programu Zdalna szkoła, który rozpoczął się 1 kwietnia gmina zakupiła 22 laptopy za łączną kwotę 69 950,10 zł. Laptopy zostały przekazane do pięciu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin.

W drugiej edycji projektu Zdalna szkoła Gmina Lubin została wybrana do dofinansowania w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” projekt grantowy pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.