Prawo zabrania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. W przypadku wątpliwości co do wieku młodej osoby, sprzedawca ma nie tylko prawo, ale i obowiązek poprosić klienta o okazanie dokumentu tożsamości. I nie musi to być wyłącznie dowód osobisty. Do stwierdzenia wieku młodej osoby może posłużyć szkolna legitymacja, lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Każdy właściciel, kierownik oraz ekspedientka w placówce handlowej, w której sprzedawany jest alkohol musi postępować zgodnie z prawem i być szczególnie wyczulonym na klientów dokonujących zakupu tego typu towaru.

Polskie prawo zabrania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, jak również osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy, sprzedający lub podający alkohol uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek.

Przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówią o tym , że:

Art. 15 Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1.osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,

2.osobom do lat 18, (…).

art. 43 1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to
zabronione albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega
grzywnie.

2.Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust. 1.

3. W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

Lubińska Policja przypomina, że o fakcie wykrycia sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, zawsze powiadamiany jest organ wydający zezwolenie na obrót alkoholem. W związku z tym, karę może ponieść również przedsiębiorca prowadzący punkt handlowy. Grozi mu utrata koncesji na sprzedaż alkoholu.


starszy aspirant Krzysztof Pawlik
zastępca Oficera Prasowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubinie
telefon: 601 974 322