Nowi nauczyciele mianowani w gminnych szkołachDziewięciu nauczycieli przystąpiło jeszcze w sierpniu do egzaminu i z pozytywnym wynikiem zakończyło postępowanie, dzięki któremu awansowali na stopień nauczyciela mianowanego. Tak się złożyło, że ta liczna grupa składała się z nauczycieli reprezentujących wszystkie jednostki oświatowe – szkoły i przedszkole, których organem prowadzącym jest gmina Lubin.

W tym roku szkolnym przepisy się zmieniły, ale jeszcze do końca sierpnia 2022 roku Karta Nauczyciela przewidywała cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany.

Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, czyli: odpowiednie wykształcenie wyższe, przygotowanie pedagogiczne, przestrzeganie podstawowych zasad moralnych, spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu, odbycie stażu (2 lata i 9 miesięcy), zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Nauczycielom, którzy złożyli wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, w tym przypadku organ prowadzący szkołę, w którego imieniu działa wójt gminy Lubin – wydał decyzję o nadaniu stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Potwierdzeniem zakończenia procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego jest wydanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego, który ma postać decyzji administracyjnej, a wydaniu jego towarzyszyć musi tryb przewidziany przepisami Karty Nauczyciela.

W takim też trybie ale i w uroczysty sposób przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Lubinie, jeszcze w sierpniu, ceremonię awansu.

Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciele złożyli ślubowanie, potwierdzając je podpisem. Po ślubowaniu z rąk Tadeusza Kielana, wójta gminy Lubin nauczyciele odebrali akty mianowania.

– Gratuluje uzyskania awansu. To ważny etap w życiu zawodowym i jestem przekonany, że sprawia on wam dużo satysfakcji. Życzę wam wielu sukcesów, radości i osiągnięć uczniów. Ze swojej strony obiecuję stwarzać wam jak najlepsze warunki pracy, bo zależy mi na jak najlepszym poziomie nauczania w gminie Lubin. Od kilku lat, dbając o komfort uczniów i nauczycieli, inwestujemy m.in. w rozbudowę naszych szkół – mówił Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Życzymy nowym nauczycielom mianowanym dalszego rozwoju zawodowego, zdobycia kolejnego stopnia awansu i wszelkiej pomyślności!

Rota ślubowania nauczycieli:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”


UG Lubin: Nowi nauczyciele mianowani w gminnych szkołach