Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała dwie inwestycje na terenie naszej gminy, które poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego na drodze krajowej nr DK36. Mają zostać doświetlone trzy przejścia dla pieszych – jedno w Gogołowicach i dwa w Osieku.

Inwestycja w Osieku ma być realizowana w systemie „projektuj i buduj”. To oznacza, że w pierwszej kolejności zostanie wykonana dokumentacja projektowa, a następnie prace w terenie.

DK36 Osiek - km 14 ciąg główny, kier. Lubin

DK36 Osiek – km 14 ciąg główny, kier. Lubin

GDDKiA zamierza doświetlić dwa przejścia w miejscowości Osiek, na których zostaną m.in. ułożone specjalne płytki dla osób niedowidzących i niewidomych oraz odnowione będzie istniejące oznakowanie poziome.

W ramach innego przetargu doświetlone mają być także przejścia dla pieszych w Gogołowicach, Wińsku oraz Wąsoszu

W Gogołowicach zostanie doświetlone jedno przejście, na których zostaną m.in. ułożone specjalne płytki dla osób

DK36 Gogołowice - kierunek Lubin

DK36 Gogołowice – kierunek Lubin

niedowidzących i niewidomych oraz odnowione będzie istniejące oznakowanie poziome. Wybudowana zostanie także strefa przejściowa oświetlenia drogowego.

Realizacja inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na drogach jest możliwa dzięki rządowemu Programowi Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej.  Głównym celem Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Celami szczegółowymi są ochrona uczestników ruchu oraz zapewnienie infrastruktury drogowej, mającej wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez redukcję liczby wypadków i ich ofiar.

Realizacja zadań w ramach Programu umożliwi eliminację realnych i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w połączeniu z zadaniami realizowanymi w PBDK, pozwoli docelowo na zmniejszenie liczby odcinków niebezpiecznych. Program wskazuje źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji. Jest spójny ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

 


UG Lubin: Będzie bezpieczniej na drodze krajowej w Osieku i Gogołowicach