Policjanci z Lubina informują o nowych stawkach, które policjanci po ukończeniu kursu podstawowego otrzymują już netto – na rękę. Jest to kwota 5300 dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia i 4.930 złotych po ukończeniu 26 lat. Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby mogą zgłaszać się do Komendy Powiatowej Policji w Lubinie przy ul. Traugutta 3, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Policja jako pracodawca oferuje stabilne zatrudnienie, możliwość stałego rozwoju, uposażenie, które na start wynosi 4900  złotych na rękę, a dla osoby do 26 roku życia ponad 5 tysięcy złotych. Ponadto umożliwia poszerzanie horyzontów, zdobycie nowych umiejętności oraz pogłębianie wiedzy i zdobycie doświadczenia w różnych dziedzinach, a także prawa emerytalne po 25 latach służby i  nagrody. Bycie policjantem, to nie tylko zawód, ale przede wszystkim służba społeczeństwu.

Jednym słowem każdy, kto tylko chce z siebie coś dać innym, kto chce się realizować, znajdzie miejsce w Policji, gdzie będzie mógł się rozwijać.

Procedura kwalifikacyjna do służby cały czas trwa. Zapraszamy!

Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Lubinie ul. Traugutta 3 jest czynny od poniedziałku od piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,

Telefon kontaktowy 47-874-3214, 47-874-313, 47- 874-213.


Przypominamy, że każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi naszej formacji musi spełnić następujące wymagania:
•    posiadać polskie obywatelstwo,
•    posiadać nieposzlakowaną opinię,
•    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
•    korzystać z pełni praw publicznych,
•    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
•    posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
•    dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.


Nowo przyjęci policjanci, po zakończeniu szkolenia podstawowego, zasilą szeregi lubińskich policjantów.


Najbliższe terminy przyjęć do służby:

•    5 maja 2023 r.
•    3 lipca 2023 r.
•    23 sierpnia 2023 r.
•    27 października 2023 r.
•    28 grudnia 2023 r.

Formularz kwestionariusza osobowego można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Lubinie, w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, dostępny jest także na stronach internetowych Komendy Głównej Policji –http://www.policja.pl  oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu–http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl 

Pliki do pobrania

  • 6.85 MB